Privacy- en cookiebeleid

Privacy policy

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw persoonlijke gegevens in het algemeen en meer specifiek bij het gebruik van de BEEP-website en het gebruik van de BEEP-app.

Wij vinden het belangrijk dat u zich comfortabel voelt wanneer u gebruik maakt van onze website of onze app en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de geheimhouding van uw gegevens. Privacybescherming is voor ons essentieel en wij vinden het erg belangrijk om de gebruikers van onze diensten inzicht te geven in de verwerking van hun gegevens. Om deze reden willen wij u graag uitleggen welke gegevens BEEP verzamelt, met welk doeleinde wij dit doen en hoe u te allen tijde controle uit kunt oefenen op uw eigen gegevens.

Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Wanneer hieronder wordt gerefereerd naar ‘BEEP’ wordt daarmee BEEP BV bedoeld, maar ook alle aan BEEP gelieerde partijen en aangesloten taxiondernemers.

BEEP verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door u gevraagde dienst te kunnen uitvoeren. Wij maken echter ook gebruik van zulke gegevens om onze diensten verder te verbeteren, zodat we deze nog beter op uw behoefte aan kunnen laten sluiten en u kunnen voorzien van informatie die voor u van belang is. Daarnaast slaat BEEP gegevens op die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke vereisten.

Om u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt BEEP nauw samen met verschillende partijen, waaronder partijen die ons helpen bij het onderhouden en optimaliseren van de software, IT-infrastructuur en IT-beveiliging.

 

Van wie verzamelt BEEP (persoons)gegevens?

BEEP verzamelt (persoons)gegevens van: 1. Passagiers die taxiritten afnemen; 2. Vertegenwoordigers van zakelijke relaties; 3. Websitebezoekers; 4. Werknemers en sollicitanten; 5. Aangesloten taxiondernemers en hun werknemers.

 

Hoe verzamelt BEEP persoonsgegevens van u?

BEEP verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties: 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met BEEP; 2. Wanneer u diensten van BEEP wenst af te nemen of afneemt; 3. Wanneer u met BEEP een overeenkomst sluit; 4. Wanneer u contact opneemt met BEEP, bijvoorbeeld per e-mail of via een contactformulier; 5. Wanneer u gebruik maakt van applicaties en software van BEEP, zoals de BEEP-app; 6. Wanneer u de BEEP-website bezoekt; 7. Wanneer u social media kanalen volgt van BEEP of een review plaatst over BEEP op een review platform.

BEEP verzamelt deze persoonlijke gegevens via BEEP GDPR data verwerker via een beveiligde verbinding via taxi4me.net/ taxi account management service.

 

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens

Overeenkomsten met BEEP
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan BEEP verstrekt, gebruikt BEEP om deze overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast gebruikt BEEP de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst. BEEP gebruikt de verstrekte persoonsgegevens ook om de dienstverlening te verbeteren, zoals het verkorten van aanrijdtijden en het beschikbaar stellen van taxi’s. Het uitvoeren van een taxirit via BEEP is een voorbeeld van een overeenkomst, evenals het downloaden van de BEEP-app.

Contact met BEEP
Wanneer u contact opneemt met BEEP om een taxi te bestellen of BEEP om informatie verzoekt, verwerkt BEEP de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Website bezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat de indeling op de website verder geoptimaliseerd kan worden en de informatieverschaffing verbeterd kan worden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de website cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet, zodat de website goed functioneert. Zie verder onder ‘Het gebruik van cookies’ over het gebruik van cookies door BEEP.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
BEEP maakt gebruik van persoonsgegevens die u telefonisch, via de BEEP-app, de BEEP-website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden: (i) Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en BEEP, het uitvoeren van taxiritten, eventueel via externe partijen (apps); (ii) Beveiliging van de chauffeurs en de passagiers vindt plaats door een camera die in de taxi geplaatst kan zijn. Het is de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de taxiondernemer om een camera in de taxi te plaatsen en te gebruiken voor de bescherming van zijn veiligheid. Er zijn zeer strenge beveiligingsmaatregelen rondom de camera ingericht. Beelden kunnen alleen bekeken worden, gedurende enkele dagen na het uitvoeren van de rit en kunnen alleen via een vordering van de politie opgevraagd worden.

(iii) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Vlaamse taxiwetgeving of in sommige gevallen de fiscale bewaarplicht. (iv) Om de website en de diensten van BEEP te analyseren en verder te ontwikkelen en optimaliseren. (v) Voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits; (vi) Voor beveiliging van de website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Dataminimalisatie
Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces d.i. gegevensverzameling, inclusief opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng aan de actuele wetgeving inzake gegevensbescherming. BEEP verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zullen wij zonder toestemming niet voor andere doeleinden inzetten, en nooit voor marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren of doorgeven aan derden. Intern krijgen alleen die afdelingen en medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?
BEEP maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via de website van BEEP worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies
BEEP maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd wat deze cookies zijn en wat BEEP met deze cookies doet.

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en u bijvoorbeeld uw accountinformatie kunt inzien.

Analytische cookies
BEEP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Er is een cookie opt-out beschikbaar voor deze analytische cookies. Meer informatie hierover kunt u lezen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weigeren cookies
Het gebruik van de cookies is optioneel. Wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. U kunt onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

 

Beveiliging

BEEP hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: hello@beepmeup.be.

 

Toestemming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven, tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven of wanneer BEEP de gegevens volgens een wettelijke verplichting de gegevens moet verwerken (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties). In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming hebt gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BEEP u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij BEEP over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage doen via hello@beepmeup.be.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij BEEP. U kunt verzoeken dat BEEP uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan BEEP moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BEEP te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ’gerechtvaardigd belang’ van BEEP of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van BEEP te verkrijgen. BEEP zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BEEP u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door BEEP

Een verzoek kan verstuurd worden naar hello@beepmeup.be. BEEP zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BEEP een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BEEP uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen? Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop BEEP uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar hello@beepmeup.be. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij: 1. Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door BEEP; 2. BEEP op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; 3. Indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij BEEP met als gevolg dat BEEP persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

BEEP maakt met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

 

Privacyverklaring derden

Op de website van BEEP treft u een aantal links aan naar externe websites. BEEP kan geen verantwoordelijkheid dragen op de manier waarop deze externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de externe website die u bezoekt.

 

Bewaartermijn

BEEP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

 

Contactgegevens BEEP

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met BEEP, hieronder vindt u onze gegevens:

Naam: BEEP BV
Adres: Vosstraat 323, 2100 Deurne
E-mailadres: hello@beepmeup.be

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijden worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op de website.