Algemene voorwaarden

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

BEEP bv verzamelt alleen persoonlijke informatie zoals voor- en achternaam, adres, contact-telefoonnummer, e-mailadres en betaalkaartgegevens als u deze vrijwillig zelf hebt gegeven.

DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Marketingboodschappen worden enkel verstuurd met uw toestemming. Wanneer u geen toestemming geeft om deze boodschappen te ontvangen, zullen wij deze niet verzenden.

Bepaalde bedrijven en/of zelfstandige ondernemers kunnen door BEEP bv in dienst worden genomen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, in opdracht van of  verbonden aan onze dienstverlening. Deze bedrijven / zelfstandig ondernemers hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van het werk, maar mogen alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

BEEP bv zal uw persoonlijke informatiegegevens niet verkopen, overdragen of bekendmaken aan derden, met uitzondering van volgende:  BEEP bv behoudt zich het recht om persoonlijke informatie te gebruiken en desgevallend bekend te maken in het kader van de heersende Wet- en Regelgeving in Vlaanderen en België, om de onaantastbaarheid van de website te garanderen, om aan uw verzoeken te voldoen of om bijstand te bieden aan eender welk gerechtelijk onderzoek of rechtzaak over de veiligheid van het leven en bezittingen.

TOEGANG 

U hebt de mogelijkheid om volledige toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die u ons via het internet verstrekt. Als u op enig moment de persoonlijke informatie die we over u bewaren wilt wijzigen, of als u de toegang wilt wijzigen die we hebben om contact met u op te nemen, kunt u BEEP bv op de hoogte stellen via e-mail.

COOKIES

Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand opgeslagen op uw computer dat informatie bevat die het mogelijk maakt uw bewegingen op de website te volgen. Cookies worden gebruikt om u als gebruiker toegang te geven tot verschillende functies op de website.

 

VOORWAARDEN

 1. Definities

1.1 De Voorwaarden – Verwijst naar de huidige Algemene Voorwaarden.

1.2 De klant – Verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die zich geregistreerd heeft bij BEEP bv.

1.3 De prijslijst – Verwijst naar de tarieven zoals in deze Algemene Voorwaarden en/of op de officiële tarievenkaart in de taxivoertuigen van de professionele partners vermeld.

1.4 BEEP bv – btw.nr.: BE 0749 616 196

 

 1. Algemeen

2.1 Elke afwijking van deze Voorwaarden moet schriftelijk gebeuren om geldig te zijn en bekendgemaakt via deze Algemene Voorwaarden.

2.2 BEEP bv behoudt zich het recht om de Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, met respect voor art. 2.1.

2.3 BEEP bv behoudt zich het recht om de toegang van de klant te blokkeren in geval van schending van deze Voorwaarden of als de grond van de zaak dit oproept.

 

 

 1. Klantenrelatie

3.1 Bij registratie erkent de klant een bindende elektronische overeenkomst te zijn aangegaan met BEEP bv, op deze manier gebonden te zijn door deze Voorwaarden en dat deze, samen met de prijslijst, de volledige basis vormt voor de overeenkomst tussen BEEP bv en de klant.

3.2 De login van de klant is persoonlijk en mag alleen door de klant zelf gebruikt worden. In het geval van ongeautoriseerd gebruik van een login, is de klant volledig aansprakelijk.

De klant mag alleen haar eigen persoonlijke informatie gebruiken bij het creëren en later wijzigen van het profiel.

3.3 De klant garandeert dat alle informatie die zij verstrekt aan BEEP bv op ten allen tijde up-to-date en correct is. De informatie van de klant kan door haar geüpdated worden via de mobiele app.

3.4 De klant behoudt zich altijd het recht om haar registratie bij BEEP bv te annuleren. Bij annulering is de klant nog steeds aansprakelijk voor elke achterstallige betaling die nog dient te gebeuren.

 1. Persoonsgegevens

4.1 In verbintenis met haar registratie geeft de klant toestemming aan BEEP bv om nieuws en soortgelijke informatie naar het e-mailadres van de klant te verzenden. De klant heeft het recht om, op elk moment, deze toestemming in te trekken.  Dit kan door wijziging in haar profiel in de BEEP-app, door contactname via de BEEP-site of door contactname via e-mail of per brief coördinaten beschikbaar in art. 4.10.

4.2 De volgende persoonsinformatie wordt door BEEP bv verzameld, opgeslagen en verwerkt:

 1. a) Naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
 2. b) Betaalkaartinformatie.

4.3 BEEP bv verwerkt de bovengenoemde informatie met het doel om taxidiensten aan te bieden aan de klant en met de toestemming van de klant om marketingmateriaal te verzenden naar de klant.

4.4 De verwerking van persoonsgegevens door BEEP bv voor “vervoer taxi”-doeleinden wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke normen die vereist zijn om een contract aan te gaan met de klant. De verwerking van persoonsgegevens door BEEP bv voor marketingdoeleinden wordt uitgevoerd op de wettelijke basis dat de klant hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

4.5 BEEP bv voert profilering uit op de persoonsgegevens van de klant om relevant marketingmateriaal naar de klant te kunnen sturen door verzamelde informatie te categoriseren.

4.6 BEEP bv slaat de persoonsgegevens van de klant op tot de klant of BEEP bv het profiel van de klant bij BEEP bv deactiveert.

4.7 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking door BEEP bv van de persoonsgegevens van de klant bij het Belgian Data Protection Agency.

4.8 Bepaalde bedrijven of zelfstandige ondernemers kunnen met BEEP bv samenwerken om werkzaamheden uit te voeren verbonden aan de dienstverlening door BEEP bv. Deze bedrijven of zelfstandige ondernemers hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van het werk, maar ze mogen alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk, en ze mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. De volgende bedrijfscategorieën kunnen persoonsgegevens ontvangen als gevolg van hun associatie met BEEP bv:

 1. a) IT-partners.
 2. b) Boekhouders.
 3. c) Zelfstandige ondernemers of bedrijven die de opdrachten uitvoeren in op opdracht van BEEP bv.

4.9 BEEP bv behoudt zich het recht om persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te maken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, om te voldoen aan de verzoeken van de klant of om te helpen bij juridische onderzoeken of rechtszaken over de veiligheid van het leven en eigendommen.

4.10 De klant heeft de mogelijkheid om de volledige toegang te krijgen tot de persoonsgegeven die door de klant aan BEEP bv werd gegeven. Als de klant de persoonsgegevens die BEEP bv over de klant heeft geregistreerd, op eender welk moment wil wijzigen of verwijderen, of als de klant de toegang wil wijzigen die BEEP bv heeft om contact op te nemen met de klant, kan de klant dit altijd aangeven bij BEEP bv, door contactname via de BEEP-site. De klant kan haar persoonsgegevens ook aan zichzelf of aan een door de klant gekozen gegevensbeheerder laten bezorgen. De klant kan BEEP bv contacteren via de BEEP-website, per e-mail op hello@beepmeup.be of per brief aan Vosstraat 323, 2100 Deurne, Antwerpen.

 1. Betaling

5.1 De betaling door de klant gebeurt onmiddellijk op het eind van de opdracht of het werk, via een betaalkaart of cash, of desgevallend uiterlijk op vervaldag.

5.2 Elk factuur dat onbetaald is gebleven op de vervaldag, geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad 3% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van het factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van BEEP bv op schadevergoeding. Elk factuur dat onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 40,00 Euro en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door BEEP bv. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enig factuur onbetaald blijft, heeft BEEP bv het recht om alle, nog uit te voeren overeenkomsten met de klant te verbreken. Een factuur moet worden geprotesteerd binnen de 8 kalenderdagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig worden beschouwd, en zodat er geen rekening mee kan worden gehouden.

5.3 De klant zal een annulatiekost betalen van 5,00 Euro indien hij de elektronische opdracht via de app of de website na bevestiging en/of  afsluiting van de bestelling, alsnog annuleert.  Hiervoor heeft BEEP bv de mogelijkheid om deze annulatiekost cash of elektronisch te innen, al dan niet via een automatische inning via de creditcard.

5.4 Een aanmaning die BEEP bv dient te versturen per gewone post of per e-mail brengt van rechtswege een kost mee van 15,00 Euro per aanmaning. Elke aanmaning die wordt verstuurd per aangetekende post brengt van rechtswege een kost mee van 30 Euro per aanmaning.

5.5 De klant heeft nooit recht over te gaan tot schuldvergelijking op BEEP bv, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.6 BEEP bv is nooit aansprakelijk voor achtergelaten goederen of andere zaken in de taxivoertuigen.

 1. Diversen

6.1 Deze Voorwaarden en elk geschil tussen BEEP bv en de klant zullen geïnterpreteerd worden volgens de Belgische jurisprudentie en zullen desgevallend worden behandeld door de Rechtbanken van Antwerpen.

6.2 Indien één of meer bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen geldig.

 

RITTARIEVEN in EURO:
(steeds indicatief)

– Startprijs dag: 3,20 Euro
– Startprijs nacht (van 22.00 – 06.00 uur): 5,70 Euro
– Prijs per kilometer: 2,10 Euro
– Prijs per kilometer weekendnacht (van vrijdagavond tot maandagmorgen): 2,50 Euro
– Wachttijd (eerste kwartier inbegrepen): 40,00 Euro/uur
– Extra stop: 5,00 Euro
– Annulatiekost: 5,00 Euro